Q:

hi mara nam shamshsr main ya pochna chta ho k hamra makn ha 5 marly Ka wald shab foot ho gay hain hum 5 bahi ha main makn main say hasa lana chta ho bara bahi nahi man raha main kaya karo

Saturday, June 8th, 2019 by shamsharahmad159

Answers